• Meny

 • Information om webbplatsen syrjimatonsuomi.fi


  Denna webbplats ger kandidaterna i årets kommunalval en möjlighet att skriva under ett åtagande där de lovar att främja jämställdhet på en bred front. Flera medborgarorganisationer står bakom kampanjen. Texterna som finns på kandidaternas sidor är deras egna åsikter och ståndpunkter, och motsvarar inte nödvändigtvis åsikterna hos de föreningar och aktörer som deltar i kampanjen.

  Sidan förvaltas av Pirkanmaan Seta ry och modereras av Koodinikkari.
  Pirkanmaan Seta ry

  Frågor som gäller tekniskt stöd, ändring av uppgifter och så vidare kan skickas till riku@koodinikkari.fi


  Vad menas med jämställdhet?


  I ett jämställt samhälle har alla samma möjligheter till utbildning, arbete och tillgång till olika tjänster, såsom social- och hälsovårdstjänster. Detaljer kring personen i fråga får inte förhindra detta.


  Jämställdhetslagen och diskrimineringslagen reviderades i början av 2015


  Den 16.12.2014 godkände riksdagen ett lagpaket om ändring av jämställdhetslagen och lagen om likabehandling (nytt namn: diskrimineringslagen). Lagändringen trädde i kraft i början av 2015.

  I och med lagförändringen ersattes minoritetsombudsmannens tjänst med diskrimineringsombudsmannens tjänst. Diskrimineringsombudsmannen övervakar diskrimineringslagens förbud mot diskriminering på basis av bland annat ålder, etnicitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning. För arbetslivets del är det fortfarande arbetarskyddsmyndigheten (regionförvaltningsverken) som övervakar förbudet mot diskriminering.

  Diskrimineringsnämnden och jämställdhetsnämnden kombinerades till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetslagen) innehåller bestämmelser om främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män samt om förbudet mot diskriminering på grund av kön. I den reviderade jämställdhetslagen har förbudet mot diskriminering utvidgats till att även gälla diskriminering som baserar sig på könsidentitet eller könsuttryck. Lagen förpliktigar myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare att också förebygga denna typ av diskriminering.